បណ្ណាល័យរូបភាព

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា អាណត្តិទី២ លើទី៣ , ភ្នំពេញ ១៨ មីនា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា អាណត្តិទី២ លើទី៣ , ភ្នំពេញ ១៨ មីនា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា អាណត្តិទី២ លើទី៣ , ភ្នំពេញ ១៨ មីនា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា អាណត្តិទី២ លើទី៣ , ភ្នំពេញ ១៨ មីនា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ផ្នែកអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ , បាងកក ២៥ មករា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ផ្នែកអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ , បាងកក ២៥ មករា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ផ្នែកអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ , បាងកក ២៥ មករា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ផ្នែកអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ , បាងកក ២៥ មករា ២០១៦

ប្រជុំក្រុមការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ផ្នែកអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ , បាងកក ២៥ មករា ២០១៦

ច្រើនទៀត...
Back to Top