ព័ត៌មានថ្មីៗ
ការប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួលលើសេវាកម្មផ្នែកទន្តសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ាន លើទី២០

ការប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួលលើសេវាកម្មផ្នែកទន្តសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ាន លើទី២០

Date: ថ្ងែសុក្រ ទី២២ ធ្នូរ ឆ្នាំ២០១៧

ការប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួលលើសេវាកម្មផ្នែកទន្តសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ាន លើទី២០ បានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យ ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ និងស្និតស្នាល, Apsara Palace Resort & Conference Center, Siem Riep, Cambodia 09-11.Sep.2017

សន្និសីទទន្តសាស្ត្រអន្តរជាតិលើកទី៩ និងការតាំងពិពណ៌សម្ភារៈទន្តសាស្ត្រ ឱសថសាស្ត្រ

សន្និសីទទន្តសាស្ត្រអន្តរជាតិលើកទី៩ និងការតាំងពិពណ៌សម្ភារៈទន្តសាស្ត្រ ឱសថសាស្ត្រ

Date: ថ្ងែសុក្រ ទី២២ ធ្នូរ ឆ្នាំ២០១៧

សន្និសីទទន្តសាស្ត្រអន្តរជាតិលើកទី៩ និងការតាំងពិពណ៌សម្ភារៈទន្តសាស្រ្ត ឱសថសាស្ត្រ The 9th International Dental Conference and Exponent, Sokha Hotel, 5-6 Oct. 2017

Cambodia Dental Association's Meeting and Exhibition 2016 , Sokha Hotel Phnom Penh , 25th-26th Jan. 2016

Cambodia Dental Association's Meeting and Exhibition 2016 , Sokha Hotel Phnom Penh , 25th-26th Jan. 2016

Date: ថ្ងែច័ន្ទ ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ច្រើនទៀត...
Back to Top