បញ្ញត្តិ

ឯកសារបញ្ញត្តិផ្សេង

Date: ថ្ងែព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ធ្នូរ ឆ្នាំ២០១៧
 1. ព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ

 2. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា

 3. អនុក្រឹត្យស្តីពី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌ នៃការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសជាអ្នកវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 4. អនុក្រឹត្យស្តីពី ក្រមសីលធម៌ទន្តពេទ្យ

 5. ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់តួនាទី ភារកិច្ច របស់ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ

 6. ប្រកាសស្តីពី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំងនៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ

 7. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួល​ប្រកាសលេខ ២០.០១ អបសមព ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំងនៃសេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ

 8. ប្រកាសកែសម្រួលស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំងនៃសេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ

 9. ប្រកាសស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ ជំនួយវេជ្ជៈសាស្ត្រ

 10. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា

 11. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ប្រាក់ភាគទានសមាជិកភាព

 12. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការចុះបញ្ជី

 13. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ត

 14. ពាក្យសុំ
 15. ច្បាប់ស្ពីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាល
 16. ប្រកាស ស្តីពីក្របខណ្ឌសមត្ថភាពស្នូល សម្រាប់ទន្តបណ្ឌិត
ច្រើនទៀត...
Back to Top